Ocenění výjimečných závěrečných prací

01.07.2017 20:37

V letošním AR jsem měl možnost dovést k obhajobě několik velmi zdařilých kvalifikačních prací, z nichž dvě stojí za zvláštní zmínku. Z pozice školitele jsem se rozhodl ocenit dvě práce neformálním vyznamenáním. Jedná se o diplomové práce:

 

  • Ing. Marcel Jánský, Dopady spojení tradiční televizní reklamy s internetovými technologiemi 

 

Anotace: Tato práce se zabývá vstupem internetu na televizní obrazovky a řeší důsledky z toho plynoucí. Nejprve práce mapuje aktuální stav televizního vysílání a potenciální možnosti k jeho expanzi, především z hlediska možností pro růst reklamních příjmů, jako majoritního zdroje financování. Dále je popisována oblast internetové reklamy, její formy, prodejní metody a závislosti. Následně autor odvozuje, na základě sebraných dat z provedených šetření, jaké mohou být potenciální dopady při spojení obou světů, především z pohledu televizní reklamy. Práce popisuje využití HbbTV technologie, jako prostředku k tomuto spojení. Vyjmenovává potenciální modely reklamního spolupůsobení, definuje motivátory a blokátory a určuje potenciální velikost nově vzniklého trhu.

Obhájeno s hodnocením výborně.

 

  • Ing. Nane Chobanyan, Masová média jako sociálně integrační ideologie globalizace a zdroj „měkké moci“

 

Anotace: Diplomová práce se zabývá oborem masmédií a jejich vlivem na společnost v rámci globalizace. Vysvětluje základní pojmy masové komunikace. Popisuje její hlavní komunikační nástroje a vliv na globalizovanou společnost. Diplomová práce dále popisuje význam globalizace masových médií v rámci společnosti a její kultury. V aplikační části jsou získané poznatky získané z části teoretické použity pro podrobný rozbor prezidentských voleb v USA v letech 2008 a 2016. Důraz je kladen na vliv nových médií jakožto zdroje sentimentů na volební výsledky.

Obhájeno s hodnocením výborně.

 

Obě zmiňovaná díla jsou nadstandardními pracemi svého druhu a školitel je považuje za příkladné pro další diplomanty a bakalanty. Oběma absolventům gratuluji.

 

marmat